PL EN DE
Profesjonalny serwis samochodów
osobowych i ciężarowych
  REGULAMIN PRZECHOWALNI

 

1) Niniejszy regulamin reguluje prawa i obowiązki Klienta ( dającego do przechowania)  oraz Auto Serwisu Kendal zwanego dalej „Przechowalnią”.

2) Przechowalnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 7-19 oraz w soboty od 8-16.

3) Przyjmowanie i wydawanie sprzętu odbywa się w dniach i godzinach pracy przechowalni. Możliwe jest również oddanie ich do Przechowalni poza godzinami jej pracy, po uprzednim         uzgodnieniu telefonicznym. Wiąże się to jednak z dodatkową opłatą, która została uwzględniona w cenniku.

4) Przechowalnia zobowiązuje się przechowywać opony/koła w pomieszczeniu magazynowym z zastrzeżeniem wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie.

5)Zamawianie usługi odbywa się osobiście w siedzibie firmy bądź telefonicznie pod numerem (42) 651-10-82 lub drogą elektroniczną pod adresem biuro@kendal.om.

6) Warunkiem przyjęcia opon/kół do przechowania jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym regulaminem oraz podpisanie wypełnionej karty rejestracyjnej zwanej dalej „Potwierdzenie przyjęcia opon”.

7) Potwierdzenie przyjęcia opon zawiera niezbędne informacje, na podstawie których Klient ma prawo do odbioru opon/kół, w szczególności nr rejestracyjny pojazdu oraz planowany termin odbioru. Na życzenie klienta możliwe jest zamieszczenie dodatkowych informacji.

8) Klient podpisując kartę rejestracji opon/kół, potwierdza, iż wszystkie dane, które zostały przedstawione Przechowalni są zgodne z prawdą, kompletne i aktualne.

9) Klient podpisując druk przyjęcia potwierdza, że jest prawnym właścicielem opon/kół, bądź jest osobą upoważnioną w imieniu prawowitego właściciela.

10) Opony/koła MUSZĄ BYĆ CZYSTE (pozbawione wszelkich nieczystości i ciał obcych znajdujących się w bieżnikach), aby dokonać precyzyjnej oceny ich stanu.

11) Uszkodzona opona/koło będą przyjmowane jedynie po dokonaniu wzmianki o uszkodzeniu w formularzu przyjęcia do przechowania.

12) W celu odebrania opon Klient musi przynieść ze sobą kartę rejestracyjną, którą otrzymał przy zdawaniu opon/kół.

13) W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan opon/kół.

14) W wypadku utraty karty przechowania Klient zobowiązany jest do przedstawienia co najmniej dwóch dokumentów tożsamości, wraz z fotografią, pozwalających ustalić jego prawa do odbioru przechowywanego sprzętu.

15) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń, jedyną podstawą do złożenia reklamacji będzie karta rejestracyjna spisana w obecności pracownika Przechowalni w dniu zdawania opon/kół. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie do 14 dni.

16) Klient potwierdza odbiór opon/kół pisemnym pokwitowaniem.

17) Opony/koła, które nie zostaną odebrane w przeciągu jednego dnia od umówionej daty odbioru, podlegają naliczeniu dodatkowej opłaty za przechowanie. W związku ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi (np. dłuższym okresem utrzymywania się warunków zimowych) przewiduję się 30 dniowy okres przejściowy za który nie będzie pobierana dodatkowa opłata. W przypadku nieodebrania opon/kół w terminie określonym w zleceniu, oraz po upływie 30 dniowego okresu przejściowego naliczona zostanie opłata w wysokości 10zł brutto za każde rozpoczęte 14 dni.

18) W przypadku odebrania kół przed zakończeniem sezonu, Przechowalnia nie zwraca pieniędzy.

19) Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz zniszczenia pozostawionych rzeczy, które nie zostały uwzględnione w karcie zdania sprzętu. Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz uszkodzenia opon/kół z wyjątkiem sytuacji spowodowanych bezpośrednio przez nasze rażące zaniedbanie. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego przechowalni.

20) Nie odebranie opon z Przechowalni po upływie 12 miesięcy od daty planowanego odbioru opon jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Klienta o zrzeczeniu się prawa własności opon będących przedmiotem usługi przechowania. Powyższe stwierdzenie nie pozbawia Przechowalni dochodzenie kwot tytułem kar umownych naliczanych wg zasad wynikających z pkt. 17 niniejszego regulaminu.

21) Jeżeli szkoda poniesiona na skutek niewykonania zobowiązania polegającego na nieodebraniu opon w wyznaczonym terminie przewyższa wartość wynikającą z kar umownych Przechowalnia  może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Licznik odsłon: 609503
Użytkowników ON-LINE: 5
Copyright © 2018 Kendal - Kendal ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Kendal
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.kendal.com.pl/pl/oferta/przechowywanie-opon/regulamin-przechowalni/